دانلود سریال تقدیر یک فرشته


p1: 89/11/30
(19.02.2011)
      Filesonic             4shared           Mediafire     
p2: 89/12/1
(20.02.2011)
     Megaupload              Filesonic           Mediafire     
p3: 89/12/2
(21.02.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p4: 89/12/3
(22.02.2011)
      Megaupload             Mediafire           Filesonic      
p5: 89/12/4
(23.02.2011)
      Megaupload             Mediafire           Filesonic      
p6: 89/12/7
(26.02.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p7: 89/12/8
(27.02.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p8: 89/12/9
(28.02.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p9: 89/12/10
(01.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p10: 89/12/11
(02.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p11: 89/12/14
(05.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p12: 89/12/15
(06.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p13: 89/12/16
(07.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p14: 89/12/17
(08.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p15: 89/12/18
(09.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p16: 89/12/21
(12.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p17: 89/12/22
(13.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p18: 89/12/23
(14.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p19: 89/12/24
(15.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p20: 89/12/25
(16.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p21: 89/12/28
(19.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p22: 89/12/29
(20.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p23: 90/01/01
(21.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p24: 90/01/02
(22.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p25: 90/01/03
(23.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p26: 90/01/06
(26.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p27: 90/01/07
(27.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p28: 90/01/08
(28.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p29: 90/01/09
(29.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p30: 90/01/10
(30.03.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p31: 90/01/13
(02.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p32: 90/01/14
(03.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p33: 90/01/15
(04.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p34: 90/01/16
(05.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p35: 90/01/17
(06.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p36: 90/01/20
(09.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p37: 90/01/21
(10.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p38: 90/01/22
(11.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p39: 90/01/23
(12.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p40: 90/01/24
(13.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p41: 90/01/27
(16.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p42: 90/01/28
(17.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p43: 90/01/29
(18.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p44: 90/01/30
(19.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p45: 90/01/31
(20.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p46: 90/02/03
(23.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filesonic      
p47: 90/02/04
(24.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p48: 90/02/05
(25.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p49: 90/02/06
(26.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p50: 90/02/07
(27.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p51: 90/02/10
(30.04.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p52: 90/02/11
(01.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p53: 90/02/12
(02.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p54: 90/02/13
(03.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p55: 90/02/14
(04.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p56: 90/02/17
(07.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p57: 90/02/18
(08.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p58: 90/02/19
(09.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p59: 90/02/20
(10.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Oron      
p60: 90/02/21
(11.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p61: 90/02/24
(14.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p62: 90/02/25
(15.05.2011)
      Megaupload             Mediafire            Filefactory      
p63: 90/02/26
(16.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p64: 90/02/27
(17.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p65: 90/02/28
(18.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p66: 90/02/31
(21.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p67: 90/03/01
(22.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p68: 90/03/02
(23.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p69: 90/03/03
(24.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p70: 90/03/04
(25.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p71: 90/03/01
(22.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p72: 90/03/08
(29.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p73: 90/03/09
(30.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p74: 90/03/10
(31.05.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p75: 90/03/11
(01.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p76: 90/03/14
(04.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p77: 90/03/15
(05.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p78: 90/03/16
(06.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p79: 90/03/017
(07.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p80: 90/03/18
(08.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p81: 90/03/21
(11.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p82: 90/03/22
(12.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p83: 90/03/23
(13.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p84: 90/03/24
(14.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p85: 90/03/25
(15.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p86: 90/03/28
(18.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p87: 90/03/29
(19.06.2011)
 

Part 87

   

 

p88: 90/03/30
(20.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p89: 90/03/31
(21.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p90: 90/04/01
(22.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p91: 90/04/04
(25.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p92: 90/04/05
(26.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p93: 90/04/06
(27.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p94: 90/04/07
(28.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p95: 90/04/08
(29.06.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p96: 90/04/11
(02.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p97: 90/04/12
(03.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p98: 90/04/13
(04.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p99: 90/04/14
(05.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p100: 90/04/15
(06.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              Filesonic      
p101: 90/04/18
(09.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p102: 90/04/19
(10.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p103: 90/04/20
(11.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p104: 90/04/21
(12.07.2011)
      Megaupload             Filesonic         Embedupload              Fileserve      
p105: 90/04/22
(13.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p106: 90/04/25
(16.07.2011)
      Megaupload             Filesonic         Embedupload              Wupload      
p107: 90/04/26
(17.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p108: 90/04/27
(18.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p109: 90/04/28
(19.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p110: 90/04/29
(20.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p111: 90/05/01
(23.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p112: 90/05/02
(24.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p113: 90/05/03
(25.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p114: 90/05/04
(26.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p115: 90/05/05
(27.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p116: 90/05/08
(30.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p117: 90/05/09
(31.07.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p118: 90/05/10
(01.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p119: 90/05/11
(02.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p120: 90/05/12
(03.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p121: 90/05/15
(06.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p122: 90/05/16
(07.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p123: 90/05/17
(08.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p124: 90/05/18
(09.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p125: 90/05/19
(10.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p126: 90/05/22
(13.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p127: 90/05/23
(14.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p128: 90/05/24
(15.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p129: 90/05/25
(16.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p130: 90/05/26
(17.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p131: 90/05/29
(20.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p132: 90/05/30
(21.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p133: 90/05/31
(22.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p134: 90/06/01
(23.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p135: 90/06/02
(24.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p136: 90/06/05
(27.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p137: 90/06/06
(28.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p138: 90/06/07
(29.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p139: 90/06/08
(30.08.2011)
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p140: 90/06/09
(31.08.2011)new
      Megaupload             Mediafire         Embedupload              4shared      
p141: 90/06/12
(03.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p142: 90/06/13
(04.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p143: 90/06/14
(05.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p144: 90/06/15
(06.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p145: 90/06/16
(07.09.2011)
    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p146: 90/06/19
(10.09.2011)
    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p147: 90/06/20
(11.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p148: 90/06/21
(12.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p149: 90/06/22
(13.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p150: 90/06/23
(14.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p151: 90/06/26
(17.09.2011)
    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p152: 90/06/27
(18.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p153: 90/06/28
(19.09.2011)
    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p154: 90/06/29
(20.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p155: 90/06/30
(21.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p156: 90/07/02
(24.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p157: 90/07/03
(25.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p158: 90/07/04
(26.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p159: 90/07/05
(27.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p160: 90/07/06
(28.09.2011)

    Megaupload             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p161: 90/07/09
(01.10.2011)

    Filesonic             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p162: 90/07/10
(02.10.2011)

    Filesonic             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p163: 90/07/11
(03.10.2011)

    Filesonic             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p164: 90/07/12
(04.10.2011)

    Filesonic             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
p165:
THE END
90/07/13
(05.10.2011)
new

    Filesonic             Mediafire     
 
    Embedupload              4shared      
Advertisements

یک دیدگاه برای ”دانلود سریال تقدیر یک فرشته

  1. سلام مرسي از سايت خيلي خوبتون
    لينك هاي قسمت 87 هيچكدوم كار نميكنه اگه ميشه از 4shared آپلودش كنيد درضمن ميشه بقيه قسمت هارو هم بذاريد؟
    با تشكر

  2. چرا لینک هارو درست نمیکنید خواهش میکنم همه رو دوباره چک کنید چون لینک خراب زیاد داره 😦

  3. سلام مرسي از سايت خيلي خوبتون
    لينك هاي قسمت 141تا 165هيچكدوم كار نميكنه دانلود نمیشه این را درست کنید با تشكر

  4. سلام..خیلی وقت بود دنبال دانلود سریال تقدیر یک فرشته بودم..خوشحالم که با این جا اشنا شدم فقط میشه از قسمت دوم تا قسمت 62 رو هم از 4shared بذارین واسه دانلود اخه از لینکای دیگه که گذاشتین نمیتونم دانلود کنم..ممنون میشم..لبهایتان خندان..

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s